Peter Žeňuch

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

zodpovedný za realizáciu projektu za slovenský riešiteľský kolektív

vedúci vedecký pracovník

riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Venuje sa výskumu vzťahov medzi jazykovo-kultúrnymi a religióznymi konglomerátmi Slavia latina a Slavia byzantina v karpatskom prostredí. Osobitný význam prikladá výskumu jazyka a kultúry, cirkevnej slovančine a jej vplyvu na ľudový jazyk v byzantsko-slovanskom prostredí na Slovensku i v karpatskom regióne. V rámci projektu sa sústreďuje na výskum cyrilských rukopisných prameňov slovenskej proveniencie z etnolingvistickej a etnokultúrnej perspektívy, najmä otázky identifikácie jazykovo-kultúrnej identity Slovákov v tradičnom kultúrnom európskom prostredí.

Z bibliografie:

ŽEŇUCH, Peter. Cirkevná slovančina slovenských veriacich byzantského obradu. In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava : Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 21-36. ISBN 978-80-89489-34-3.

ŽEŇUCH, Peter. Rukopis s pravidlami svetského a cirkevného života z prelomu 16. a 17. storočia v kontexte medzikonfesionálnych vzťahov pod Karpatmi. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity ; Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 45-69. ISBN 978-80-8191-074-6.

ŽEŇUCH, Peter. Paraliturgická pieseň a prostopinije v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku : etnicko-konfesionálny a etnolingvistický pohľad. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava : Slovenský komitét slavistov : Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike : Sofia : Institut za bălgarski ezik "Prof. Ľubomir Andrejčin" pri BAN, 2017, s. 229-245. ISBN 978-80-89489-32-9.

ŽEŇUCH, Peter. Etnicko-konfesionálne stereotypy v prostredí veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Viera a kultúra cestou človeka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. Trnava: Dobrá kniha, 2017, s. 493-510. ISBN 978-80-8191-099-9.

ŽEŇUCH, Peter. O prekladaní evanjeliových textov v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Róbert Lapko et al.: K metodike prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovaka, s. 149-198. ISBN 97809913405-4-5.

ЖЕНЮХ Петер: Кириллическая рукописная традиция и культурная идентичность византийско-славянской традиции под Карпатами (на примере восточной Словакии). In С. И. Данченко, К. А. Когегаров, Б. С. Новосельцев, О. В. Хаванова, Е. С. Узенёва (eds.). История, языка, культура Центральной и Юго-Восточной Европы в национальном и региональном контексте. к 60-летию К. В. Никифорова. Сборник статей. Москва: Институт славяноведения РАН, 2016, s. 558-576, ISBN 978-5-7576-0359-9

ŽEŇUCH, Peter: Kulturelle und sprachliche Dimensionen des Erbes vom Kyrill und Method in der Slowakei. In KAHL, Thede – SALAMUROVIĆ, Aleksandra (Hrsg./eds.): Dar Erbe der Slawenapostel im 21. Jahrhundert / Thel Legacy of the Apostles of the Slavs in the 21st Century. Nationale und europäische Perspektiven / National and European Perspectives. Frankfurt am Main – New York: Peter Lang, 2015, s. 105-129; Abbildungsanhang s. 118-129. ISBN 978-3-631-65911-3

ŽEŇUCH, Peter: K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. 176 s. ISBN 978-80-558-0740-9.

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Dva cyrilské liečiteľské rukopisy z Michaloviec: Врачъ Домашныи z roku 1790. Помощникъ оу домувствѣ, газдувствѣ z roku 1791. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 3 (supplementum), s. 3-148.

ŽEŇUCH, Peter: Stereotypy etniczno-wyznaniowe w środowisku grekokatolików na Słowacji. In Gil, Dorota – Kulczyńska, Marzana (eds.): Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancjii waśni religijnych Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 9. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 171-190.

ŽEŇUCH, Peter: Slovensko-slovanské dimenzie duchovnej kultúry Slovenska. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Институт славяноведения Российской академии наук / Кирило-Методиевският научен център към БАН, 2013, s. 11-30. ISBN 978-80-89489-11-4.