Katarína Žeňuchová

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (Bratislava)

Venuje sa výskumu ľudovej prozaickej tvorby v karpatskom priestore s osobitným zreteľom na oblasť východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Zameriava sa na historicko-porovnávací jazykový a folkloristický výskum zbierok ľudovej prozaickej tvorby, ktoré vznikali na prelome 19. a 20. storočia ako výsledok dialektologických výskumov domácich aj zahraničných bádateľov (Cambel, Houdek, Mišík, Hnaťuk, Sreznevskij, Holovackyj, Broch, Paňkevyč a ďalší bádatelia). Vedie a spolupracuje na riešení domácich a medzinárodných projektov, je členkou medzinárodnej komisie pre slovanský folklór pri Medzinárodnom komitéte slavistov a  medzinárodnej komisie pre slovanskú etnolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov.

Je autorkou monografických prác Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku (2009) a Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku (2014), autorkou vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí.

*****

V riešiteľskom kolektívu projektu sa venuje výskumu tradičného hodnotového systému v slovenskej ľudovej kultúre na materiáli folklórnych prozaických textov.  Osobitnú pozornosť sústredí na výskum cyrilských rukopisných prameňov slovenskej proveniencie, ktoré patria do okruhu neliturgickej folklórnej tvorby, ako sú napríklad zápisy ľudových rozprávaní, exempiel, legiend či rukopisných liečebníkov z etnolingvistickej a etnokultúrnej perspektívy.

Bibliografia:

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Perspektivi na etnolivistikata v Slovakija (varchu primera na slovaško-balgarskoto satrudničestvo). // Перспективи на етнолингвистиката в Словакия (върху примера на словашко-българското сътрудничество) In Tatiana Alexandrova – Diana Blagojeva (eds.): Doklady ot Meždunarodnata jubilejna konferencia na Instituta za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“. Sofia: Institut za balgarski ezik, 2017, s. 180-185.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Osobitosti fungovania cirkevnej slovančiny v nekánonických písomnostiach karpatskej proveniencie. In Peter Zubko – Peter Žeňuch et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 161-172.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – КITANOVA, Мaria – ŽEŇUCH, Peter (eds.): Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Institut za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 320 s.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku. In Žeňuchová, Katarína – Кitanova, Мaria – Žeňuch, Peter: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Institut za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, s.11-18.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Kánonické a nekánonické obrazy a ľudová religiozita v prozaickom folklóre slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí. In: XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 155-170.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Ľudová medicína medzi lekárskou vedou, náboženstvom a mágiou. Na príklade dvoch cyrilských rukopisných pamiatok z 18. storočia z Michaloviec. In: Žeňuch, Peter – Uzeňova, Elena – Žeňuchová, Katarína (eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Institut slavianovedenija RAN/ Kirilo-Metodievskijat naučen centar BAN 2013, s. 145-152.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Tradicionnyje i netradicionnyje vidy narodnoj very v povestvovateľnoj tradicii. In Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. - Moskva : Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk, 2012, s. 141-158.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Narodnaja vera i magija v tradicionnych žanrach slovackoj narodnoj prozy. In: Slavianskij mir v treťiem tysiačeletii. Mežkuľturnyj i mežkonfesionaľnyj dialog slavianskich narodov. Moskva : Institut slavianovedenija RAN 2011, s. 397-407.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Ľudová interpretácia kresťanského kultu v prozaickom folklóre východného Slovenska. In: Ethnologia slovaca et slavica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Tomus XXX-XXXI, 1998-1999. Ed. Magdaléna Paríková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2003.