Ľubomíra Wilšinská

Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD. sa vo svojom výskumnom zameraní venuje latinskej literárnej kultúre v prostredí byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. Sústreďuje sa na výskum rukopisných i tlačených textov 17.-18. storočia, a to s prihliadnutím na filologický a kultúrno-historický aspekt.

Je absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore klasické jazyky. V rokoch 2013-2016 bola internou doktorandkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry. V rámci doktorandského štúdia sa osobitne venovala interpretácii obrazu mníšskeho života v latinskej práci Imago vitae monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča, protoigumena mukačevského baziliánskeho kláštora, ktorej základnú rovinu tvoril preklad, filologická a kultúrno-historická analýza. Dizertačnú prácu s názvom Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita – Juraj Joannikij Bazilovič: Obraz mníšskeho života úspešne obhájila v roku 2016. V Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied pracuje ako vedecká pracovníčka od roku 2016

V rámci projektu ERA-NET-RUS Plus sa venuje výskumu východných tradícií a kultúrneho prostredia na rozhraní latinského a byzantského slovanstva. Osobitne sa zameriava na jednotlivé aspekty ideálneho mníšskeho života pod Karpatmi podľa byzantsko-slovanskej tradície.

 

Osobný profil vrátane publikačnej činnosti na stránke SÚJS SAV:

http://www.slavu.sav.sk/pracovnici/wilsinska.php

 

 

WILŠINSKÁ, Ľ.: Byzantsko-slovanská mníšska tradícia pod Karpatmi z pohľadu latinskej literárnej kultúry. In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Eds. Peter Žeňuch – Peter Zubko et alii. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 119-132. ISBN 978-80-89489-34-3.

WILŠINSKÁ, Ľ.: Stret východnej a západnej teológie v diele Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. Teologicko-jazykové príklady. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Eds. Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. Košice – Bratislava: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 171-192. ISBN 978-80-8191-074-6.

WILŠINSKÁ, Ľ.: La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. In Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Roma: Rubbettino, 2016, Periodico semestrale, anno II, n. 1-2/2016, p. 39-47. ISSN 2421-6240.

WILŠINSKÁ, Ľ.: Obraz mníšskeho života podľa Juraja Joannikija Baziloviča OSBM v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Mária Čižmárová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 476-492. ISBN 978-80-555-1667-7.