Svetlana Vašíčková

Mgr. Svetlana Vašíčková, PhD., sa venuje systematickému výskumu vzťahov jazyka a duchovnej kultúry medzi slovanským Východom a Západom s prihliadnutím na slovensko-východoslovanské jazykové a kultúrne kontakty. Venuje sa výskumu poučiteľných evanjelií a v rámci projektu EraNet.Rus PLUS skúma duchovnú písomnú kultúru najmä na materiáli cyrilských písomných prameňov karpatskej proveniencie. Venuje sa výskumu textov kázňovej tvorby, legendickej tradícii, podobenstvám, exemplám a ich výkladom, ktoré tvoria súčasť tejto písomnej kázňovej tvorby.

Výbraná publikačná činnosť:

Cyrilské rukopisy karpatskej proveniencie ako zdroj etnolingvistického výskumu. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. - Bratislava ; Sofia : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike : Institut za balharski ezik "Prof. Ljubomir Andrejčin" pri BAN, 2017, s. 271-276. 

Углянские рукописи как источник познания карпатской духовной культуры на рубеже XVII–XVIII вв. In Ján Stanislav a slovenská slavistika, 2016, s. 41-50.

Апокрифические мотивы в углянском учительном евангелии. In Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 165-185.

Богородица в культурной традиции Закарпатья. In: Slavica Nitrensia, 2014, č. 2, s. 59–64.

Народные и апокрифические мотивы рождественского цикла, отражённые в Углянских рукописях второй половины XVII века. In Studia Ceranea, 2014, č. 4, s. 209-217.

Dva uglianske rukopisy evanjeliových ponaučení, výkladov a exempiel. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 155-160.

Культурные аспекты путешествия в Святую землю (на материале рукописи Иоанна Брадача конца XVIII века из восточной Словакии). In Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 2, s. 161-166