Елка Мирчева

Проф. д-р Елка Мирчева работи в Секцията за история на българския език към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” от 1978 г.

Професор по история на българския език (от 2011). Председател на Научния съвет на Института за български език (от 2012). Заместник-директор на Института за български език (2004-2016). Член на Комисията по лексикология и лексикография към Международния комитет на славистите (от 2015). Член на Националния комитет „Паметта на света”, ЮНЕСКО, към Министерството на културата на Р България (от 2012).
 

Област на научни интереси: старобългарски език, история на българския език, текстология, историческа лексикология и лексикография.

                       Автор на монографичните трудове:

„Не-Дамаскинови слова в новобългарските дамаскини от XVII век”, Издателство „Фабер”. Велико Търново, 2001, 316 с.

„Германов сборник от 1358-1359 г. Изследване и издание  на текста”, Издателство „Валентин Траянов”, София, 2006, 846 с. ISBN 954-9928-18-7

„Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст”. (в съавторство с Марияна Цибранска-Костова). Издателство „Валентин Траянов”. София, 2012, 384 с., ISBN 978-954-99-28-61-7

„Староизводните и новоизводните сборници – преводи, редакции, преработки, книжовноезикови особености”. Издателство „Валентин Траянов”. София, 2018, 398 с.  ISBN 978-954-9928-73-0

Автор в „Старобългарски речник”. Т. 1. София, 1999, Издателство „Валентин Траянов” ISBN 954-9928-03-9

Автор в Т. 2. София 2009, Издателство „Валентин Траянов” ISBN 978-954-9928-38-9

Специален е интересът й към изследването и издаването на средновековни писмени паметници. В обхвата на научните ѝ занимания влизат щирок кръг проблеми – от най-ранните старобългарски паметници през чуждоезиковите преписи, съхранили изгубеното преславско книжовно наследство до рецепцията на старата българска литература в периода, предхождащ Българското възраждане и проблемите на книжовния език на народна основа, използван в новобългарските дамаскини.

 

В проекта „Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире” ще работи върху книжовната продукция на Преславското книжовно средище. Вниманието ще бъде съсредоточено върху минейните сборниците с устойчив състав от чети-тип.