Ľubomír Gábor

Absolvent doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej v roku 2017 obhájil dizertačnú prácu s názvom Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie. V súčasnosti pokračuje vo výskume mýtopoetických tradícií slovanskej proveniencie ako vedecký pracovník slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.

V rámci výskumnej úlohy zameranej na interdisciplinárny a konfrontačný výskum jazyka, ľudovej slovesnej a materiálnej kultúry a dejín osídlenia v oblasti slovensko-poľských, slovensko-rusínsko-ukrajinských, slovensko-južnoslovanských a slovensko-nemeckých kontaktov skúma slovenskú ľudovú slovesnosť v medzislovanských vzťahoch z historického a konfrontačného hľadiska (analýza textov slovesnej ľudovej prozaickej tvorby z jazykového, národopisného a historického hľadiska na slovanskom historicko-porovnávacom základe), venuje sa najmä výskumu mýtopoetických tradícií slovanských kultúrnych spoločenstiev so zameraním na západoslovanský, južnoslovanský a východoslovanský jazykový a kultúrny areál. Jeho metodologické východisko predstavuje archeológia literárnej komunikácie a analýza predhistórie literatúry Slovanov. 

Základný výber vlastnej publikačnej činnosti:

GÁBOR, Ľ.: Ľudová próza západných Slovanov. Sondy do literárnej predhistórie. Banská Bystrica : FF UMB, 2017. 154 s. ISBN 978-80-557-1337-3

GÁBOR, Ľ. – ROŽAI, G. (eds.): Tváre (ne)reality v literatúre. Banská Bystrica : FF UMB, 2016. 196 s. ISBN 978-80-557-1131-7

GÁBOR, Ľ.: Das mythologische Bild des Teufels als Pflüger in der slawischen mündlichen Volksliteratur. In: Zeitschrift für Slawistik.Berlín : de Gruyter, 2017, 62/2, s. 248 – 267.

GÁBOR, Ľ.: Kozmologické dimenzie pravdy a klamstva v ľudových rozprávkach. In: Conversatoria Litteraria: międzynarodowy rocznik naukowy : prawda i kłamstwo - problematyka, interpretacje, konteksty. Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016, s. 423 – 431.

GÁBOR, Ľ.: Formy, prejavy a mytologické aspekty hraníc v ľudovej rozprávke. In: Slavica Slovaca. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 50/2, s. 116 – 131.

GÁBOR, Ľ.: Agonistický tón ako charakteristická črta ľudovej rozprávky. Komparácia vybraných textov slovenskej a českej tradície. In: JUNGMANNOVÁ, L. ed.: Performativita válek a konfliktů. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis, 2016, s. 11 – 21.

GÁBOR, Ľ.: Iniciácia vo folklórnych rozprávkach - rituálna fikcia a fiktívny rituál. In: GÁBOR, Ľ. – ROŽAI, G.: Tváre (ne)reality v literatúre. Banská Bystrica : FF UMB, 2016, s. 182 – 195.

GÁBOR, Ľ.: Koreň *jar v menách postáv (západo-) slovanského folklóru. In: ŽEŇUCH, P. eds.: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach : zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 183 – 194.

GÁBOR, Ľ.: Baláž z Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Pohansko-kresťanský synkretizmus ako možná výkladová schéma ľudovej rozprávky. In: ŽEŇUCHOVÁ, K. ed.: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, s. 113 – 131.