Мария Китанова

Проф. д-р Мария Китанова, e ръководител на Секция за етнолингвистика към Института за  български език  „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.

Председател на Българския национален комитет на славистите.

Научни интереси: етнолингвистика, лингвокултурология, когнитивистика, фонетика и фонология, диалектология, стилистика.

 

В последните години участва в следните научни проекти:

2018 – 2020 г Властта на езика и медийният дискурс

2017 – 2019 г Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Б. Йоцов: реконструкция на идеите, финансиран от ФНИ.

2017 – 2019 г. Етнокултура и национален комуникативен стил (Културни сценарии и речево поведение) с тема: Семантика и прагматика на евфемизмите.

2015 – 2017 г. Модел на съпоставително изследване на фрагменти от народната култура на български и словашки език Проект по ЕБР с Института „Ян Станислав“, Братислава.

2014 – 2015 г. Проект EUROJOS: „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów" , "Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ", Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015"

В проекта: Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире участва с разработки върху аксиологични аспекти на някои базови концепти като семейство, Родина и др.

Публикации:

М. Китанова има 4 самостоятелни и една колективна монография.

Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза, Изд. „Ето”, София, 2008. ISBN 978-954-9859-41-6

Етнолингвистични етюди, изд. ИК Знак 94, Велико Търново, 2010, изд. ИК Знак 94. ISBN 954-8305-09-9

Свой за чуждите, чужд за своите, Варна, Изд. LiterNet, 1913, ISBN 978-954-304-395-5

Род, семья и дом в болгарской культуре и языке, Саарбрюкен, 2015, Изд. Lambert, 192 с. ISBN 978-3-659-70549-6

Колективна монография „Сакар”, София, 2002, АИ „Проф. М. Дринов”, Китанова М. част „Говори”, с. 460-469, ISBN 954-430-910-1/ 954-8458-17-9

Речници:

Тематичен речник на народния календар (в съавторство с Палмира Легурска ), София, 2008г. Акад. изд. “Марин Дринов”. ISBN978-954-322-079-3

Човешкият живот – раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на семейната обредност. (в съавторство с Палмира Легурска и Неда Павлова) София, Акадeмично издателство „Проф. Марин Дринов”. ISBN 978-954-322-548-4

Речник на народната духовна култура на българите, София, Издателство „Наука и изкуство“, 2018, 504 стр. ISBN 978-954-02-0337-9(в съавторство със Зоя Барболова, Палмира Легурска, Неда Павлова, Маргарита Симеонова)

"Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów" , Tom 1, DOM, (pod redakcią Jerzego Bartmińskiego), Lublin, 2015, ISBN 978-83-7784-758-9; Автор на българския материал: „Концептът ДОМ в българската езикова картина на света“, s. 237-261.

Атласи:

Български диалектен атлас (Обобщаващ том), т. І - Фонетика, 2001 (в съавторство), ИК „Труд”. ISBN 954-90344-1-0

Научните статии и студии на проф. М. Китанова са публикувани на български, руски, гръцки, английски и полски език.

Проф. М. Китанова има дългогодишен преподавателски стаж. Девет години асистент по диалектология в СУ „Св. Климент Охридски“, две години лектор в МГУ „М. В. Ломоносов“ – Москва.

Била е ръководител на двама успешно защитили докторанти